Xây dựng hạ tầng điện toán đám mây và dịch vụ

  08/06/2016

Tổng quan

Khoá học trang bị cho học viên các kiến thức giúp xây dựng hạ tầng điện toán đám mây dựa trên các mô hình điện toán đám mây tiêu chuẩn. Các mô hình này bao gồm 5 lớp cơ bản ( vật lý, ảo hoá, điều khiển, tự động hoá (orchestration) và dịch vụ) và 3 chức năng (tính liên tục của business, quản lí bảo mật và quản lí dịch vụ) để xây dựng một hạ tầng điện toán đám mây. Đối với mỗi tầng và chức năng, phần này mô tả các công nghệ, thành phần, qui trình và kĩ thuật liên quan.  Các định nghĩa, thành phần điện toán đám mây được tuân theo các tiêu chuẩn và công nghệ của Viện Quốc gia về Tiêu chuẩn và công nghệ Mĩ. Sau khi hoàn khoá học này, học viên có kiến thức trong việc đưa ra các quyết định về công nghệ, qui trình, kĩ thuật cần thiết để xây dựng hạ tầng điện toán đám mây.

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

 • Mô tả điện toán đám mây, các mô hình dịch vụ triển khai
 • Mô tả các mô hình điện toán đám mây tiêu chuẩn và các đặc điểm chính để xây dựng một hạ tầng điện toán đám mây
 • Mô tả các thành phần và qui trình chính cần thiết để xây dựng các tầng vật lí, ảo hoá, điều khiển và dịch vụ của một hạ tầng điện toán đám mây
 • Mô tả các chức năng lập kế hoạch tự động hoá dịch vụ (service orchestration), tính liên tục của business, quản lý bảo mật và dịch vụ cho một hạ tầng điện toán đám mây.

Nội dung khóa học

Giới thiệu về điện toán đám mây

 • Các đặc điểm cơ bản của điện toán đám mây
 • Các mô hình dịch vụ điện toán đám mây
 • Các mô hình triển khai điện toán đám mây

Xây dựng hạ tầng điện toán đám mây

 • Mô hình điện toán đám mây tiêu chuẩn
 • Các lựa chọn và giải pháp triển khai cho việc xây dựng hạ tầng cloud
 • Các vấn đề cần xem xét khi triển khai hạ tầng cloud

Tầng vật lý

 • Hệ thống tính toán
 • Kiến trúc hệ thống lưu trữ
 • Kết nối mạng

Tầng ảo hoá

 • Chức năng tầng ảo hoá
 • Các phần mềm ảo hoá
 • Tài nguyên ảo hoá

Tầng điều khiển

 • Chức năng tầng điều khiển
 • Phần mềm điều khiển
 • Tiếp cận điều khiển dựa trên phần mềm để quản lý hạ tầng IT
 • Các kĩ thuật tối ưu tài nguyên.

Tầng dịch vụ và tự động hoá theo kế hoạch (Service Orchestration)

 • Chức năng tầng dịch vụ
 • Cổng thông tin Cloud
 • Các chuẩn giao diện cloud
 • Các giao thức truy cập dịch vụ cloud
 • Service orchestration
 • Vòng đời dịch vụ cloud

Tính liên tục của business

 • Tính liên tục của business và độ sẵn sàng của dịch vụ
 • Các kĩ thuật fault tolerance
 • Sao lưu và nhân bản dữ liệu

Bảo mật

 • Các hiểm hoạ bảo mật trên cloud
 • Các kĩ thuật bảo mật trên cloud
 • Quản trị, rủi ro và sự tuân thủ (Governance, risk, and compliance)

Quản lí dịch vụ

 • Qui trình quản lý hồ sơ dịch vụ
 • Qui trình quản lý hoạt động dịch vụ

Bình luận