VMWARE VSPHERE: INSTALL, CONFIGURE, MANAGE [V5.1]

  25/04/2016
 

Tóm tắt khóa học:

Khóa đào tạo cung cấp cho học viên các kiến thức để cài đặt, cấu hình và quản lý của VMware vSphere ®, bao gồm VMware vSphere ® ESXi ™ và VMware vCenter Server ® ™.

Mục tiêu khóa học :

  • Cài đặt và cấu hình ESXi
  • Cài đặt và cấu hình các thành phần vCenter Server
  • Sử dụng vCenter Server để cấu hình và quản lý ESXi mạng và lưu trữ
  • Triển khai, quản lý, và di chuyển các máy ảo
  • Quản lý người sử dụng truy cập vào cơ sở hạ tầng VMware
  • Sử dụng vCenter Server để giám sát sử dụng tài nguyên
  • Sử dụng vCenter Server để tăng khả năng mở rộng
  • Sử dụng VMware vSphere ® Update Manager ™ áp dụng ESXi bản vá lỗi
  • Sử dụng vCenter Server để quản lý tính sẵn sàng cao và bảo vệ dữ liệu

Nội dung chi tiết :

1  Course Introduction
•  Introductions and course logistics
•  Course objectives
2  Introduction to VMware Virtualization
•  Introduce virtualization, virtual machines, and vSphere components
•  Explain the concepts of server, network, and storage virtualization
•  Describe where vSphere fits into the cloud architecture
•  Install and use vSphere user interfaces
3  Creating Virtual Machines
•  Introduce virtual machines, virtual machine hardware, and virtual machine files
•  Deploy a single virtual machine
4  VMware vCenter Server
•  Introduce the vCenter Server architecture 
•  Introduce VMware® vCenter™ Server Appliance™
•  Configure and manage vCenter Server Appliance
•  Manage vCenter Server inventory objects and licenses
5  Configuring and Managing Virtual Networks
•  Describe, create, and manage a standard virtual switch
•  Describe and modify standard virtual switch properties
•  Configure virtual switch load-balancing algorithms
6  Configuring and Managing Virtual Storage
•  Introduce storage protocols and device names
•  Configure ESXi with iSCSI, NFS, and Fibre Channel storage
•  Create and manage vSphere datastores 
•  Deploy and manage VMware vSphere® Storage Appliance
7  Virtual Machine Management
•  Use templates and cloning to deploy virtual machines 
•  Modify and manage virtual machines
•  Create and manage virtual machine snapshots
•  Perform VMware vSphere® vMotion® and VMware vSphere® Storage vMotion® migrations
•  Create a VMware vSphere® vApp™
8  Data Protection
•  Discuss a strategy for backing up ESXi hosts and vCenter Server
•  Discuss solutions for backing up virtual machines efficiently
9  Access and Authentication Control
•  Control user access through roles and permissions
•  Configure and manage the ESXi firewall
•  Configure ESXi lockdown mode
•  Integrate ESXi with Active Directory
•  Explain VMware® vShield Endpoint™ integration in VSphere
10  Resource Management and Monitoring
•  Introduce virtual CPU and memory concepts
•  Describe methods for optimizing CPU and memory usage
•  Configure and manage resource pools
•  Monitor resource usage using vCenter Server performance graphs and alarms
11  High Availability and Fault Tolerance
•  Introduce the new VMware vSphere® High Availability architecture
•  Configure and manage a vSphere HA cluster
•  Introduce VMware vSphere® Fault Tolerance
•  Describe VMware vSphere® Replication
12  Scalability
•  Configure and manage a VMware vSphere® Distributed Resource Scheduler™ (DRS) cluster
•  Configure Enhanced vMotion Compatibility
•  Use vSphere HA and DRS together
13  Patch Management
•  Use Update Manager to manage ESXi patching
•  Install Update Manager and the Update Manager plug-in
•  Create patch baselines
•  Scan and remediate hosts
14  Installing VMware Components
•  Introduce ESXi installation
•  Describe boot-from-SAN requirements
•  Introduce vCenter Server deployment options
•  Describe vCenter Server hardware, software, and database requirements
•  Install vCenter Server (Windows-based)

Bình luận

Tin tức mới