VMWARE VSPHERE: DESIGN WORKSHOP [V5.1]

  25/04/2016
 

Tóm tắt khóa học:

Mục tiêu của khóa học này là trang bị cho các học viên những kiến thức, kỹ năng, trong việc thiết kế một cơ sở hạ tầng vSphere ® 5 ảo VMware. Khóa học giúp học viên có thể thực hành trên cơ sở hạ tầng nên có sẵn, nâng cao kỹ năng mở rộng, quản lý và bảo mật của học khi làm việc trong một tổ chức. Khóa học được dựa trên VMware ESXi ™ và VMware vCenter ™ Server 5. Khóa học này thảo luận về những lợi ích và rủi ro của các phương án thiết kế có sẵn và cung cấp thông tin để hỗ trợ việc ra quyết định thiết kế. Khóa học này cũng cung cấp một cơ hội để thực hành kỹ năng thiết kế của bạn bằng cách làm việc với các đồng nghiệp trong một dự án thiết kế.

Thời lượng khóa học: 03 ngày

Mục tiêu khóa học:

 • Hiểu và áp dụng một khuôn khổ để thiết kế.
 • Thiết kế một giải pháp lưu trữ để sử dụng vSphere trong một doanh nghiệp.
 • Thiết kế một mạng để sử dụng vSphere trong một doanh nghiệp.
 • Thiết kế tính toán các nguồn lực cho doanh nghiệp.
 • Thiết kế các máy ảo để chạy các ứng dụng trong một cơ sở hạ tầng ảo.
 • Thiết kế một trung tâm dữ liệu ảo cho doanh nghiệp.
 • Kết hợp tính năng quản lý và giám sát trong việc thiết kế.
 • Xác định mục tiêu thiết kế, yêu cầu, khó khăn và rủi ro.
 • Xác định các thông tin hữu ích cho việc ra quyết định thiết kế.
 • Công nhận và phân tích khuyến nghị thực hành tốt nhất.
 • Phân tích sự lựa chọn thiết kế thay thế

Nội dung chi tiết :     

 • Course Introduction
 • Design Process Overview
 • VMware vSphere Storage Design
 • VMware vSphere Network Design
 • Compute Resources Design
 • Virtual Machine Design
 • VMware vSphere Virtual Datacenter Design
 • Management and Monitoring Design

Bình luận

Tin tức mới