Ứng dụng BSC & KPI trong quản lý điều hành Doanh nghiệp

  23/01/2017
NỘI DUNG
Khoá học gồm 05 phần, được thực hiện theo phương pháp lấy học viên làm trung tâm, cân đối giữa lý thuyết và thực tế, với 40% thời lượng là hướng dẫn của Giảng viên và 60% thời lượng dành cho học viên trao đổi và thực hành.
Phần 1: Tổng quan về BSC & KPI
 • Giới thiệu chung về BSC và KPI.
 • Các điều kiện cần thiết để áp dụng thành công BSC và KPI.
 • Thuận lợi và khó khăn khi triển khai BSC.
 • Nhận diện các vấn đề tại Doanh nghiệp liên quan đến quản trị mục tiêu và đánh giá thành tích.
 • Thảo luận về các điều kiện để triển khai thành công BSC và KPI.
 • Thực hành
Phần 2: Ứng dụng BSC & KPI trong hoạch định chiến lược kinh doanh tại Doanh nghiệp
 • Nhận diện các vấn đề ở Doanh nghiệp liên quan đến hoạch định chiến lược kinh doanh.
 • Phân tích SWOT để rà soát mục tiêu kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp và các bộ phận.
 • Xây dựng Bản đồ chiến lược với các mục tiêu chiến lược ngắn – trung và dài hạn.
 • Xác định KPI cho các mục tiêu chiến lược.
 • Thẻ ghi điểm cân bằng các mục tiêu chiến lược.
 • Hình thành kế hoạch hành động để đạt mục tiêu.
 • Thực hành
Phần 3: Triển khai BSC & KPI để quản trị mục tiêu kinh doanh tại Doanh nghiệp
 • Phân bổ mục tiêu chiến lược đến đơn vị/nhóm/cá nhân.
 • Xác định KPI mục tiêu cho đơn vị/nhóm/cá nhân.
 • Thẻ ghi điểm cân bằng mục tiêu của đơn vị/nhóm/cá nhân.
 • Kế hoạch hành động cấp đơn vị/nhóm/cá nhân.
 • Thực hành theo đơn vị/nhóm/cá nhân (chọn mẫu theo yêu cầu).
 • Giới thiệu về KPI cơ bản được xây dựng từ nhật ký công việc.
 • Xây dựng mô tả công việc cho từng vị trí bằng sự phối hợp giữa KPI mục tiêu và KPI 
  cơ bản.
 • Hoàn thiện hệ thống KPI tổng hợp.
 • Thực hành.
Phần 4: Sử dụng BSC & KPI để đánh giá hiệu quả công việc, trả lương, thưởng và tạo động lực
 • Hoàn thiện hệ thống báo cáo để kiểm soát KPI tổng hợp.
 • Hoàn thiện hệ thống đánh giá việc thực hiện KPI tổng hợp.
 • Xây dựng Từ điển năng lực để đo lường sự đóng góp của nhân viên.
 • Xây dựng cơ chế lương thưởng dựa trên việc đánh giá KPI.
 • Thực hành.
Phần 5: Thực hành Xây dựng BSC & KPI tại Doanh nghiệp
 • Lựa chọn phương pháp, xây dựng BSC & KPI.
 • Rà soát công việc và áp dụng vào trả lương, thưởng.

Bình luận