Triển khai khóa học "Essentials for IBM Cognos 10 BI: Supplement for Metadata Modelers"

  12/01/2017

Khóa học cung cấp cho học viên  những kiến ​​thức tiên tiến của các khái niệm mô hình siêu dữ liệu, hướng dẫn học viên cách thức làm thế nào để áp dụng mô hình siêu dữ liệu cho báo cáo và phân tích kết quả dự đoán sử dụng Framework Manager. Học viên sẽ học toàn bộ phạm vi của quá trình xây dựng mô hình siêu dữ liệu, từ dự án sáng tạo ban đầu, để xuất bản của siêu dữ liệu lên web, cho phép người dùng cuối dễ dàng đọc báo cáo và phân tích dữ liệu.

Khóa học đi sâu vào:

  • Làm việc với truy vấn khác nhau
  • Thiết lập bảo mật trong Framework Manager
  • Quản lý nguồn dữ liệu OLAP
  • Khái niệm SQL nâng cao và truy vấn phức tạp
  • Sử dụng kỹ thuật nâng cao: Tham số trong Framework Manager
  • Mô hình bảo dưỡng và mở rộng
  • Tối ưu hóa khung mô hình quản lý
  • Quản lý Framework Manager

Bình luận

Tin tức mới