Tổ chức đào tạo "IBM WebSphere Message Broker V8 Application Development II"

  24/08/2017

Khóa học trong 3 ngày cung cấp cho học viên những kiến thức  về sản phẩm WebSphere Message Broker. Học viên sẽ được hướng dẫn sử dụng WebSphere Message Broker để phát triển, triển khai và hỗ trợ các ứng dụng độc lập nền tảng. Các ứng dụng này sử dụng các cấu trúc liên kết messaging khác nhau để truyền tải các thông điệp giữa người yêu cầu dịch vụ và các nhà cung cấp dịch vụ.

Theo yêu cầu từ phía khách hàng, Cecomtech cung cấp 01 ngày cho việc thực hiện, giải quyết các tình huống thường gặp với WebSphere Message Broker trên thực tế. Ngày học này được học viên đánh giá cao về tính ứng dụng và hiệu quả trong công việc.

Khóa học đi sâu vào các củ đề sau:

» Expose a message flow as a web service

» Request a web service from within a message flow

» Generate Web Services Description Language (WSDL) files from MRM message definitions

» Explain how WS-Addressing and WS-Security standards can be implemented in WebSphere Message Broker

» Explain how WebSphere Message Broker implements publish and subscribe

» Explain how to use Java Message Services as a transport protocol within WebSphere Message Broker

» Explain the various aspects of securing a WebSphere Message Broker environment

» Explain how to configure security enabled message processing nodes

» Describe the actions that the message flow security manager takes when a security enabled message processing node calls it

» Explain how to construct and extend a user-defined pattern

» Describe how to build pattern plug-ins

» Explain how to package and distribute a pattern archive

» Explain message aggregation

» Explain the processing nodes that are used to implement message aggregation in a message flow

» Describe the use of file processing nodes for use in specific applications, including WebSphere MQ File Transfer Edition, FTP, and IBM Sterling Connect:Direct

» Describe the use of the record and replay facility to capture and review messages that a message flow processes

» Explain how WebSphere Message Broker applications can be used in conjunction with WebSphere Enterprise Service Bus, WebSphere Service Registry and Repository, IBM Process Server, and Tivoli Federated Identity Manager

» Describe how to access Microsoft .NET and Common Language Runtime facilities from WebSphere Message Broker message flows

» Describe how to use DFDL to model text and binary messages independent of their format

» Explain how to use the DFDL schema editor to create, edit, and test DFDL message models

Bình luận

Tin tức mới