Tích hợp hệ thống và thực hành

  24/06/2016

Đối tượng học viên:

Kỹ sư phần mềm của các cơ quan Nhà nước và các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố

Thời lượng:7 ngày

Mục tiêu:

Hiểu tích hợp hệ thống là gì trong môn học này;

Hiểu các động cơ để tích hợp hệ thống;

Nhận biết về phương pháp trực cảm quan trọng nào đó.

Các chủ đề chính:

 • Bài 1 – Giới thiệu về tích hợp hệ thống
 • Bài 2 – Vòng đời tích hợp nghệ thống
 • Bài 3 – Mô hình tích hợp
 • Bài 4 – Dự án 1 Bối cảnh và phát biểu vấn đề
 • Bài 5 – Tích hợp các dịch vụ
 • Bài 6 - Concurrency Song hành và Trường hợp nghiên cứu 2
 • Bài 7 – Không đối sánh về kiến trúc
 • Bài 8 – Các phong cách tích hợp
 • Bài 9 - Trường hợp nghiên cứu 3 Tích hợp dữ liệu
 • Bài 10 - Tích hợp dữ liệu
 • Bài 11 – Tích hợp an ninh
 • Bài 12 - Trường hợp nghiên cứu 4 Tích hợp chức năng
 • Bài 13 – Phần mềm giữa
 • Bài 14 – Tích hợp mạng
 • Bài 15 - Trường hợp nghiên cứu 5 Tích hợp mạng
 • Bài 16 – Tích hợp doanh nghiệp
 • Bài 17 – Tóm tắt môn học và tổng kết

Bình luận