Tài chính cho người quản lý

  23/01/2017
NỘI DUNG
Phần 1: Tổng quan về quản lý tài chính doanh nghiệp
 • Hệ thống tài chính của một quốc gia.
 • Nội dung của quản lý tài chính doanh nghiệp.
 • Lưu chuyển tiền qua một doanh nghiệp.
 • Bài tập, thực hành.
Phần 2: Giá trị theo thời gian của tiền
 • Sự cần thiết của việc nghiên cứu giá trị theo thời gian của tiền.
 • Gộp lãi và chiết khấu.
 • Gộp lãi bất thường.
 • Lãi suất hiệu lực EAR.
 • Bài tập, thực hành.
Phần 3: Nguồn vốn và các công cụ huy động vốn của doanh nghiệp
 • Nguồn vốn của doanh nghiệp và các công cụ huy động.
 • Mô hình tổng quát xác định giá trị của tài sản.
 • Trái phiếu.
 • Cổ phiếu ưu đãi.
 • Cổ phiếu đại chúng.
 • Bài tập, thực hành.
Phần 4: Phân tích tài chính doanh nghiệp
 • Mục đích và ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp.
 • Các báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
 • Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp và các chỉ số tài chính chủ yếu.
 • Bài tập, thực hành.
Phần 5: Đánh giá đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp
 • Các khái niệm mở đầu.
 • Các phương pháp đánh giá dự án.
 • Nguyên tắc lập dòng tiền dự án.
 • Bài tập, thực hành.

Bình luận