Quản lý quy trình và chất lượng phần mềm

  24/06/2016

Đối tượng học viên:

Kỹ sư phần mềm của các cơ quan Nhà nước và các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố

Thời lượng:7 ngày

Mục tiêu khoá học:

Giá trị kinh tế phần mềm của việc triển khai dự án, tại sao vấn đề này lại quan trọng và làm thế nào để ước tính tỷ lệ thu hồi vốn đầu tư ROI

Mô hình và tiêu chuẩn cải tiến, một số mô hình: CMMi, ITIL, CoBit, ISO & Six Sigma

Cải tiến quy trình: Tổ chức và ưu tiên hoá, thiết kế, đánh giá, phát triển kế hoạch và Đo

Các chủ đề chính:

 • Bài 1- Giới thiệu
 • Bài 2- Giá trị của cải tiến quy trình
 • Bài 3- Tại sao vấn đền này lại quan trọng
 • Bài 4- Ước lượng thu hồi theo đầu tư ROI
 • Bài 5- Trường hợp nghiên cứu 1
 • Bài 6- Cải tiến quy trình -CMMI
 • Bài 7- ITIL – Thư viện kết cấu nền công nghệ thông tin
 • Bài 8- CoBit – Mục tiêu kiểm soát cho công nghệ thông tin và công nghệ liên quan
 • Bài 9- ISO 9000
 • Bài 10- Six Sigma
 • Bài 11- Trường hợp nghiên cứu 2
 • Bài 12- 5 bước Cải tiến quy trình
 • Bài 13- Bước 2 –Thiết kế quy trình
 • Bài 14- Bước 3 –Thẩm định quy trình phần mềm
 • Bài 15- Bước 4 –Xây dựng kế hoạch cải tiến
 • Bài 16- Bước 5 –Đo Cải tiến và tiến độ
 • Bài 17- Trường hợp nghiên cứu 3
 • Bài 18- Tóm tắt

Bình luận