Quản lý chuỗi cung ứng

  24/06/2016

Tổng quan khoá học:

Quản lý chuỗi cung ứng cung cấp các thuật ngữ, các khái niệm liên quan đến: chuỗi cung ứng, mô hình quản lý, dự báo nhu cầu, lập kế hoạch tổng thể, kế hoạch chi tiết, cân đối nguồn lực, quản lý kho, quản lý mua hàng, logistics, chất lượng, ...

Mục tiêu chương trình

 • Nhà quản lý nắm được mô hình chuẩn quốc tế, các khái niệm và chiến lược liên quan đến quản lý nhu cầu, lập kế hoạch tổng thể, quản lý tồn kho, kiểm soát chất lượng, và cải tiến liên tục.
 • Hiểu các nguyên lý để lập kế hoạch và kiểm soát hoạt động sản xuất, đảm bảo đúng thời gian, đúng thời điểm, đủ chất lượng và chi phí tối thiểu
 • Tiêu chuẩn hóa phương pháp quản lý theo mô hình quốc tế, thay đổi cách thức tư duy quản trị
 • Quốc tế hóa các phương pháp, công cụ, kỹ thuật trong quản lý toàn diện về sản xuất và cải tiến chất lượng sản phẩm, dịch vụ.
 • Vận dụng vào thực tiễn hoạt động sản xuất tại chính các doanh nghiệp

Đối tượng tham gia

 • Ban lãnh đạo, Ban giám đốc
 • Giám đốc chuỗi cung ứng, giám đốc sản xuất, bộ phận ERP
 • Phòng mua hàng, phòng bán hàng, phòng kế hoạch, phòng sản xuất, phòng chất lượng, phòng kế toán, ban ISO ...
 • Kiểm soát nội bộ, Kiểm toán nội bộ

Nội dung chi tiết:

  NỘI DUNG CHI TIẾT
Chuyên đề 1: Giới thiệu quản lý chuỗi cung ứng
 • Giới thiệu về chuỗi cung ứng
 • Chuỗi cung ứng với chiến lược tổ chức
 • Giới thiệu về sản xuất
 • Môi trường sản xuất và lựa chọn quy trình
 • Mô hình lập kế hoạch và kiểm soát sản xuất
 • Từ MRP sang ERP
 • Tác động của các hệ thống và triết lý mới
Chuyên đề 2: Quản lý nhu cầu
 • Quy trình quản lý nhu cầu
 • Tính chất của nhu cầu
 • Nhu cầu độc lập và nhu cầu phụ thuộc
 • Nguyên tắc dự báo
 • Kỹ thuật dự báo
 • Theo dõi dự báo
 • Xử lý sai số dự báo
 • Phương pháp giảm hiệu ứng roi da (bullwhip) trong chuỗi cung ứng
Chuyên đề 3: Kế hoạch tổng thể
 • Mục đích và phạm vi của kế hoạch tổng thể
 • Xác định nhóm sản phẩm
 • S&OP và kế hoạch sản xuất
 • Quy trình thực hiện S&OP
 • Chiến lược sản xuất và S&OP
 • Lập kế hoạch sản xuất ở môi trường (ETO, MTO, ATO, MTS)
 • Tiến độ tổng thể và tiến độ sản xuất tổng thể
 • Tiến độ tổng thể và bán hàng
 • Lập kế hoạch nguồn lực
 • Cân đối nguồn lực
 • Kế hoạch sản xuất và tiến độ tổng thể
 • Xây dựng tiến độ tổng thể
 • RCCP (Rough Cut Capacity Planning) cân đối nguồn lực cho tiến độ tổng thể
 • Phương pháp lập tiến độ tổng thể hiệu quả
 • Tiến độ tổng thể và quan hệ với bán hàng ATP (Available to Promise)
Chuyên đề 4: Kế hoạch yêu cầu nguyên liệu
 • Mục tiêu lập kế hoạch nguyên liệu MRP
 • Các loại cấu trúc sản phẩm BOM
 • Môi trường lập kế hoạch yêu cầu nguyên vật liệu
 • Phương pháp lập kế hoạch nguyên vật liệu (offsetting và exploding)
 • Sử dụng và quản lý kế hoạch độ ưu tiên
 • Phần mềm lập kế hoạch nguyên liệu MRP và ERP
Chuyên đề 5: Quản lý năng lực và kiểm soát hoạt động sản xuất
 • Giới thiệu
 • Quản lý năng lực
 • Quy trình lập xác định năng lực
 • Tính các chỉ số năng lực tổ chức (giờ định mức, hiệu suất,..)
 • Cân đối năng lực sản xuất với năng lực yêu cầu
 • Kế hoạch yêu cầu năng lực
 • Kiểm soát hoạt động sản xuất
 • Tiến độ
 • Hiện thực
 • Kiểm soát đầu vào đầu ra input/output control
 • Kỹ thuật giải quyết các nút thắt cổ chai bottleneck
 • Phát hành lệnh sản xuất và cách phân loại ưu tiên
Chuyên đề 6: Quản lý tồn kho tổng thể
 • Giới thiệu tồn kho
 • Các loại tồn kho và mục đích
 • Tính chi phí kho và chi phí liên quan
 • Định giá tồn kho
 • Lập kế hoạch tồn kho
 • Phân loại tồn kho
 • Chính sách tồn kho tổng thể
 • Quản lý tồn kho tổng thể
 • Tính vòng quay tồn kho
 • Tính số ngày sử dụng kho
 • Chi phí tồn kho
 • Báo cáo tài chính và tồn kho
Chuyên đề 7: Quản lý tồn kho thành phần
 • Tồn kho thành phần
 • Tính thời điểm đặt hàng
 • Tính số lượng đặt hàng
 • Chính sách tồn kho thành phần
 • Hệ thống đặt hàng nhu cầu độc lập
 • Hệ thống Kanban, 2-bin, theo dõi liên tục
 • Phương pháp phân loại tồn kho ABC
 • Phương pháp kiểm soát tồn kho
 • Phương pháp kiểm kê tồn kho
Chuyên đề 8: Mua hàng và phân phối
 • Mua hàng
 • Hoạt động mua hàng
 • Phân phối
 • Hệ thống kéo, đẩy, và lập kế hoạch
 • Tồn kho phân phối
 • Các loại hình vận chuyển
 • Quản lý kho bãi
Chuyên đề 9: Lean và hệ thống chất lượng
 • Sản phẩm và hệ thống chất lượng
 • Tập trung vào khách hàng
 • Lean
 • JIT
 • Ngôi nhà chất lượng
 • Duy trì năng suất toàn diện
 • Cải tiến liên tục
 • Quản lý chất lượng toàn diện
 • Các công cụ quản lý chất lượng
Chuyên đề 10: Lý thuyết ràng buộc
 • Giới thiệu lý thuyết ràng buộc
 • Quy trình nhận diện và xử lý điểm yếu
 • Phân tích VATI
 • Kỹ thuật drum-rope-buffer
Tổng kết
 • Giải bài tập tình huống

Bình luận