Quản lý chiến lược

  24/06/2016

Tổng quan khoá học:

Chương trình Quản lý chiến lược tập trung vào 3 vấn đề chính đó là: Sắp xếp nguồn lực với các kế hoạch chiến lược, tích hợp các quy trình vận hành để hỗ trợ các kế hoạch chiến lược, và chủ động thực thi những thay đổi. Trên cơ sở phân tích và hiểu rõ được các đặc tính của môi trường bên trong và bên ngoài tổ chức, cũng như nhìn nhận được những lợi thế cạnh tranh khác biệt để từ đó hình thành, xây dựng và thực thi các chiến lược phù hợp với tình hình hoạt động của tổ chức, Doanh nghiệp.

Mục tiêu khoá học:

 • Hiểu rõ về quy trình sản xuất, Just-In-Time (JIT), quản lý chất lượng toàn diện (Total Quality Mangement - TQM), chiến lược sản xuất, cơ cấu tổ chức, chính sách nguồn nhân lực và chiến lược kinh doanh.
 • Phân tích cách thức phân phối toàn cầu, các vấn đề về quốc tế và công nghệ thông tin ảnh hưởng đến chuỗi cung cứng và các mối quan hệ chiến lược của các thành viên trong chuỗi.
 • Xác định các yêu cầu về quy trình quản lý chi phí, phương pháp và lợi ích, những ưu điểm và hạn chế trong việc sử dụng dữ liệu về quản lý chi phí cho các quyết định hoạt động.
 • Đưa ra những vấn đề cần xem xét trong việc lựa chọn và đánh giá các chiến lược hoạt động, bao gồm cả các yếu tố vô hình và hữu hình cũng như lợi ích của quy trình.

Đối tượng tham gia:

 • Ban lãnh đạo, Ban giám đốc
 • Ủy ban chiến lược, bộ phận chiến lược
 • Kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro

Nội dung chi tiết:

Chuyên đề

  Nội dung chi tiết
Chuyên đề 1: Phát triển chiến lược kinh doanh

Lập kế hoạch chiến lược: Môi trường bên ngoài

 • Tầm quan trọng của chiến lược kinh doanh
 • Môi trường bên ngoài: 7 vấn đề cốt lõi
 • Đặc trưng kinh tế chi phối ngành công nghiệp
 • Phân tích các lợi thế cạnh tranh
 • Lợi thế định hướng sự thay đổi
 • Định vị thị trường
 • Đối thủ cạnh tranh
 • Xác định nhân tố cốt lõi thành công
 • Đánh giá sự hấp dẫn của ngành công nghiệp và lợi ích

Lập kế hoạch chiến lược: Môi trường bên trong

 • Đánh giá chiến lược hiện tại
 • Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức
 • Xác định giá cạnh tranh
 • Xác định điểm mạnh liên quan đến đối thủ cạnh tranh
 • Quản lý các vấn đề chiến lược
 • Phát triển chiến lược cạnh tranh
 • Phân loại chiến lược cạnh tranh
Chuyên đề 2: Môi trường toàn cầu và sự bền vững

Môi trường toàn cầu

 • Chu kỳ thị trường và cuộc cách mạng chiến lược
 • Hình thành các vấn đề chiến lược
 • Các lựa chọn chiến lược cho việc thâm nhập thị trường
 • Các kỹ thuật để đạt được lợi thế cạnh tranh

Tính bền vững

 • Các nguyên tắc của tính bền vững
 • Trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp
 • Mô hình hệ thống quản lý tính bền vững
Chuyên để 3: Chiến lược hoạt động

Phát triển chiến lược hoạt động

 • Chiến lược hoạt động và mục tiêu
 • Thiết kế quy trình sản phẩm và dịch vụ
 • Thiết kế quy trình mục tiêu

Lựa chọn cơ cấu

 • Mô hình logic thiết kế
 • Yêu cầu khối lượng đa dạng
 • Phân loại quy trình
 • Các lớp quy trình
 • Kỹ thuật quy trình
 • Thiết kế công việc

Lựa chọn cơ sở hạ tầng

 • Thiết kế tổ chức

Hệ thống đo lường việc thực hiện

 • Tích hợp đo lường việc thực hiện
 • Nhận thức thẻ cân bằng ( The Balance Scorecard)
Chuyên đề 4: Chọn lựa chiến lược hoạt động và Đo lường tài chính

Kinh doanh và Các chiến lược hoạt động

 • Chiến lược kinh doanh
 • Vai trò của mục tiêu hoạt động trong việc chọn lựa chiến lược hoạt động

Các vấn đề trong chiến lược hoạt động khác và các chọn lựa

 • Chọn lựa lớp quy trình và chiến lược cạnh tranh
 • Lên lịch và lập kế hoạch nguyên vật liệu
 • Năng lực và các vấn đề cấu trúc của tổ chức
 • Đo lường việc thực hiện
 • Nghiên cứu các trường hợp

Đo lường tài chính

 • Tình trạng dòng tiền
 • Phân tích tình trạng tài chính
 • Vốn đầu tư
 • Mức chi tiêu và chi phí thay đổi
Chuyên đề 5: Kết nối các hoạt động với các đối tác trong chuỗi cung ứng

Quản trị chuỗi cung ứng

 • Mạng lưới cung ứng
 • Các chuỗi cung ứng
 • Quản trị chuỗi cung ứng

Lập kế hoạch năng lực

 • Quy mô hoạt động và cơ sở vật chất rộng với hẹp

Quản trị các mối quan hệ trong chuỗi cung ứng

 • Mục đích các mối quan hệ trong chuỗi cung ứng
 • Chuyển dịch các hệ thống nối dài
 • Các đối tác dài hạn
 • Xóa bỏ khâu trung gian
 • Thuê ngoài
 • Tích hợp theo chiều dọc
 • Giảm thiểu các nhà cung ứng
 • Hiệu ứng “bullwhip” – hiệu ứng cái roi da
Chuyên đề 6: Hệ thống cơ sở hạ tầng

Quản lý

 • Quy trình quản lý
 • Thực tiễn và chính sách nguồn nhân lực

Chất lượng – Lợi thế cạnh tranh trên thị trường

 • Phương pháp tiếp cận toàn diện đến chất lượng
 • Tạo lập giá trị cho khách hàng
 • Đo lường chất lượng
 • Kiểm soát quy trình thống kê
 • Hệ thống quản lý chất lượng và các giải thưởng

Cơ sở thông tin

 • Hệ thống ERP
 • Báo cáo và quản lý trực quan

Triển khai cơ sở vật chất và các trang thiết bị

 • Cơ sở vật chất
 • Định vị trang thiết bị
Chuyên để 7: Quản lý sự thay đổi

Chiến lược thực thi thông qua các thay đổi

 • Nguyên nhân dẫn đến việc thực thi các thay đổi
 • Các chiến lược cho sự thay đổi
 • Quy trình thay đổi

Vai trò của lãnh đạo và quản lý

 • Cách để dẫn dắt sự thay đổi
 • Chuẩn bị cho sự thay đổi

Đánh giá và giảm thiểu các rủi ro

 • Đánh giá những thất bại tiềm ẩn
 • Ngăn chặn những thất bại
 • Phục hồi từ những thất bại

Quản trị dự án từ những thay đổi

 • Khái niệm về dự án
 • Các vấn đề chính trong một dự án
Chuyên đề 8: Nghiên cứu các trường hợp Nghiên cứu trường hợp thực tiễn

Bình luận