Oracle Database 12c: PL/SQL Fundamentals NEW

  23/06/2016

Tổng quan:

 Khóa học Oracle Database: PL/SQL Fundamentals New giới thiệu cho học viên về PL/SQL. Khóa học giúp cho học viên hiểu được những lợi ích mạnh mẽ của ngôn ngữ lập trình PL/SQL.

Khóa học sẽ đi sâu vào các phần sau:

  • Mô tả các tính năng và cú pháp của PL / SQL.
  • Thiết kế một khối PL / SQL hiệu quả.
  • Viết mã PL / SQL để giao tiếp với cơ sở dữ liệu.
  • Sử dụng các cấu trúc lập trình PL / SQL và có điều kiện kiểm soát dòng mã (vòng, cấu trúc điều khiển và con trỏ)
  • Xử lý các lỗi thời gian chạy.
  • Mô tả thủ tục lưu trữ.
  • Áp dụng khai báo định danh và trường hợp ngoại lệ.
  • Tạo ra các khối PL / SQL của mã ứng dụng có thể được chia sẻ bởi nhiều hình thức, báo cáo và các ứng dụng quản lý dữ liệu.

 Thời lượng: 2 ngày

Nội dung khóa học:

Introduction

·         Course Objectives, Course Agenda and Class Account Information

·         Describe the Human Resources (HR) Schema

·         Identify the Appendices Used in this Course

·         Introduction to PL/SQL Development Environments

·         Oracle Database 12c SQL Documentation and Additional Resources

Introduction to PL/SQL

·         Understanding the benefits and structure of PL/SQL

·         Examining PL/SQL Blocks

·         Generating output messages in PL/SQL

Declaring PL/SQL Variables

·         Identify valid and invalid identifiers

·         Declare and initialize variables

·         List and describe various data types

·         Identify the benefits of using the %TYPE attribute

·         Declare, use, and print bind variables

Writing Executable Statements

·         List Lexical Units in a PL/SQL Block

·         Use SQL Functions in PL/SQL

·         Use Data Type Conversion

·         Use Nested Blocks as Statements

·         Reference an Identifier Value in a Nested Block

·         Qualify an Identifier with a Label

·         Use Operators in PL/SQL

·         Using Sequences in PL/SQL Expressions

Using SQL Statements within a PL/SQL Block

·         Identify and use the SQL Statements in PL/SQL

·         Retrieve Data in PL/SQL with the SELECT statement

·         Avoid Errors by Using Naming Conventions When Using Retrieval and DML Statements

·         Manipulate Data in the Server Using PL/SQL

·         The SQL Cursor concept

·         Use SQL Cursor Attributes to Obtain Feedback on DML

·         Save and Discard Transactions

Writing Control Structures

·         Control PL/SQL Flow of Execution

·         Conditional processing Using IF and CASE Statements

·         Handle Nulls to Avoid Common Mistakes

·         Build Boolean Conditions with Logical Operators

·         Use Iterative Control with Looping Statements

Working with Composite Data Types

·         Learn the Composite Data Types of PL/SQL Records and Tables

·         Use PL/SQL Records to Hold Multiple Values of Different Type

·         Inserting and Updating with PL/SQL Records

·         Use INDEX BY Tables to Hold Multiple Values of the Same Data Type

Using Explicit Cursors

·         Define Cursors

·         Explain Explicit Cursor Operations

·         Controlling Explicit Cursors

·         Use Explicit Cursors to Process Rows

·         Cursors and Records

·         Cursor FOR Loops Using Subqueries

·         Explicit Cursor Attributes

·         The %NOTFOUND and %ROWCOUNT Attributes

Handling Exceptions

·         Define Exception

·         Handling Exceptions with PL/SQL

·         Predefined Exceptions

·         Trapping Predefined and Non-predefined Oracle Server Errors

·         Functions that Return Information on Encountered Exceptions

·         Trapping User-Defined Exceptions

·         Propagate Exceptions

·         Basic RAISE Statement

Creating Stored Procedures and Functions

·         Overview of Stored Procedures and Functions

·         Differentiate between anonymous blocks and subprograms

·         Show the CREATE OR REPLACE PROCEDURE | FUNCTION

·         Understand the Header Area of a Stored Procedure and Function

·         Create Simple Procedures and Functions

·         Create a Simple Procedure with an IN Parameter

Execute a Procedure and a Function

Bình luận