Oracle Database 12c: Managing Multitenant Architecture NEW

  23/06/2016

Tổng quan:

Khóa học Oracle Database 12c: Managing Multitennant Architecture hướng dẫn học viên các khái niệm về multitenant architecture, quản lý bảo mật cơ sở dữ liệu

Khóa học sẽ đi sâu vào:

 • Hiểu cấu trúc multitenant .
 • Tạo và quản lý một cơ sở dữ liệu chứa multitenant và cơ sở dữ liệu cắm.
 • Quản lý lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu chứa multitenant và cơ sở dữ liệu cắm .
 • Quản lý an ninh trong một cơ sở dữ liệu chứa multitenant và cơ sở dữ liệu cắm .
 • Giám sát hoạt động và quản lý các nguồn lực trong một cơ sở dữ liệu chứa multitenant và cơ sở dữ liệu cắm .
 • Thực hiện sao lưu , phục hồi và hoạt động hồi tưởng về một cơ sở dữ liệu chứa multitenant và cơ sở dữ liệu cắm .
 • Quản lý CDB và PDBs trong cấu hình cụ thể như Data Guard , cơ sở dữ liệu Vault .
 • Thực hiện các hoạt động cụ thể như Oracle Data bơm vận chuyển, mã hóa , kiểm toán .

Thời lượng: 2 ngày

Nội dung khóa học:

Introduction         

 • Course Objectives
 • Course Schedule
 • Tools

Container and Pluggable Database Architecture

 • Challenges and Benefits
 • Multitenant Architecture
 • Provisioning PDBs
 • Terminology

CDB and PDB Creation

 • Using Tools
 • Configuring and Creating a CDB
 • Creating PDBs
 • Dropping PDBs
 • Migrating PDBs

Managing a CDB and PDBs

 • Connection
 • Managing a CDB and PDBs
 • Managing PDBs Open Mode and Settings
 • Configuring CDB and PDBs Initialization Parameters

Managing Storage in a CDB and PDBs

 • Managing Permanent Tablespaces in CDB and PDBs
 • Managing Temporary Tablespaces in CDB and PDBs

Managing Security in a CDB and PDBs

 • Managing Common and Local Users
 • Managing Common and Local Privileges
 • Managing Common and Local Roles
 • Understanding Shared and Non-Shared Objects
 • Managing Common and Local Profiles

Managing Availability

 • Managing Backups
 • Managing Recovery Operations
 • Managing Flashback Database
 • Duplicating PDBs
 • Special Situations and Views

Managing Performance

 • Managing Performance
 • Managing Resource Allocation
 • Maximizing Consolidated Database Replay

Miscellaneous

 • Exporting and Importing Data
 • Loading Data
 • Auditing Operations
 • Using Other Products

Bình luận