Oracle Database 11g: Security

  23/06/2016

Tổng quan khóa học:

Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để sử dụng các tính năng cơ sở dữ liệu Oracle để đáp ứng các yêu cầu an ninh, bảo mật trong tổ chức của mình. Môi trường pháp lý hiện hành của Sarbanes-Oxley Act, HIPAA, luật Bảo vệ dữ liệu và những yêu cầu khác đòi hỏi bảo mật tốt hơn ở cấp cơ sở dữ liệu. Nội dung chính của khóa học bao gồm:

 • Thực hiện các tính năng bảo mật cơ sở dữ liệu Oracle để đảm bảo dữ liệu được an toàn.
 • Thực hiện các tính năng bảo mật cơ sở dữ liệu Oracle để đảm bảo tuân thủ các quy định tính năng bảo mật.
 • Thảo luận về các tính năng bảo mật của cơ sở dữ liệu sau đây: kiểm toán, mã hóa cho PCI DSS bao gồm cả mã hóa ở mức cột, tablespace và các tập tin, cơ sở dữ liệu riêng ảo, Security Label Oracle và bảo mật người dùng doanh nghiệp.

Kết quả đạt được sau khóa học:

 • Quản lý cơ sở dữ liệu riêng ảo
 • Thực hiện kiểm toán hạt mịn
 • Sử dụng Transparent Data Encryption
 • Sử dụng mã hóa tập tin
 • Mã hóa và giải mã cột bảng
 • Thiết lập các cấp chính sách an ninh Oracle
 • Sử dụng tính năng bảo mật cơ sở dữ liệu Oracle cơ bản
 • Chọn một mô hình xác thực người dùng
 • Bảo mật cơ sở dữ liệu và người nghe
 • Sử dụng công cụ quản lý bảo mật doanh nghiệp
 • Quản lý người sử dụng bằng cách sử dụng xác thực proxy
 • Thực hiện bảo mật người dùng doanh nghiệp
 • Mô tả những lợi ích và yêu cầu liên kết với các tùy chọn bảo mật nâng cao Oracle
 • Quản lý vai trò ứng dụng an toàn
 • Thực hiện kiểm soát truy cập hạt mịn

Thời lượng: 5 ngày.

Nội dung chi tiết:

 • Introduction to Database Security
 • Choosing Security Solutions
 • Basic Database Security
 • Auditing Database Users, Privileges, and Objects
 • Auditing DML Statements
 • Using Basic User Authentication
 • Using Strong Authentication
 • Using Enterprise User Security
 • Using Proxy Authentication
 • Using Privileges and Roles
 • Access Control
 • Implementing Virtual Private Database
 • Oracle Label Security Concepts
 • Implementing Oracle Label Security
 • Using the Data Masking Pack
 • Encryption Concepts
 • Using Application-Based Encryption
 • Applying Transparent Data Encryption
 • Applying File Encryption
 • Oracle Net Services: Security Checklists
 • Securing the Listener

Bình luận