Oracle Database 11g: RAC Administration

  23/06/2016

Tổng quan khóa học:

Khóa học tìm hiểu về quản lý cơ sở dữ liệu RAC trong môi trường cơ sở hạ tầng Oracle Grid, nghiên cứu kiến trúc kết nối mới và làm thế nào để làm cho các kết nối đáp ứng ở mức độ cao. Nội dung chủ yếu của khóa học bao gồm:

 • Quản lý Chính sách và quản trị cơ sở dữ liệu RAC.
 • Cài đặt và cấu hình phần mềm RAC 11gR2.
 • Mô tả sao lưu và phục hồi trong một môi trường RAC.
 • Tạo và cấu hình một cơ sở dữ liệu RAC.
 • Sử dụng dịch vụ.
 • Mô tả cơ sở dữ liệu Oracle 11gR2 RAC cải tiến với các tính năng mới.
 • Quản lý cơ sở dữ liệu cluster bằng cách sử dụng Enterprise Manager và các tiện ích dòng lệnh như SRVCTL, CRSCTL và SQL * Plus.
 • Xử lý các vấn đề sao lưu và phục hồi, liên quan đến môi trường cơ sở dữ liệu cụm.

Kết quả đạt được sau khóa học:

 • Cài đặt phần mềm Oracle 11gR2 và tạo ra cơ sở dữ liệu RAC
 • Quản lý cơ sở dữ liệu RAC
 • Quản lý sao lưu và phục hồi cho RAC
 • Xác định các thành phần điều chỉnh RAC cụ thể
 • Cấu hình và quản lý các dịch vụ trong một môi trường RAC
 • Mô tả kiến trúc sẵn sàng cao.

Thời lượng: 3 ngày

Nội dung chi tiết:

 • Real Application Clusters Database Installation
 • Oracle RAC Administration
 • Managing Backup and Recovery for RAC
 • Monitoring and Tuning the RAC Database
 • Services
 • Design for High Availability

Bình luận