Oracle Database 11g: Performance Tuning

  23/06/2016

Tổng quan khóa học:

Khóa học này bắt đầu với một cơ sở dữ liệu không rõ yêu cầu điều chỉnh. Sau đó bạn sẽ tìm hiểu các bước một DBA thực hiện để xác định các khu vực có vấn đề, chẩn đoán các vấn đề phổ biến và sửa chữa chúng. Nội dung chính của khóa học bao gồm:

 • Mô tả phương pháp điều chỉnh Oracle.
 • Sử dụng các công cụ Oracle để theo dõi và chẩn đoán SQL và các vấn đề điều chỉnh sơ thẩm.
 • Sử dụng các cố vấn cơ sở dữ liệu để sửa chữa các vấn đề về hiệu suất.
 • Xác định các báo cáo vấn đề SQL & thực hiện điều chỉnh các vấn đề SQL.
 • Theo dõi Hiệu suất sơ thẩm bằng cách sử dụng Enterprise Manager.
 • Điều chỉnh các thành phần chủ yếu, sử dụng các thông số sơ thẩm.

Kết quả đạt được sau khóa học:

 • Sử dụng các phương pháp điều chỉnh cơ sở dữ liệu Oracle phù hợp với các công cụ có sẵn.
 • Sử dụng các cố vấn cơ sở dữ liệu để chủ động điều chỉnh một cơ sở dữ liệu Oracle Instance
 • Sử dụng các công cụ dựa trên khối lượng công việc tự động Repository để điều chỉnh các cơ sở dữ liệu.
 • Chẩn đoán và điều chỉnh các vấn đề liên quan đến hiệu suất SQL.
 • Chẩn đoán và điều chỉnh sơ thẩm thông thường liên quan đến vấn đề hiệu suất.
 • Sử dụng hiệu suất Enterprise Manager liên quan đến các trang web để theo dõi một cơ sở dữ liệu Oracle.

Thời lượng: 5 ngày.

Nội dung chi tiết:

 • Introduction
 • Basic Tuning Tools
 • Using Automatic Workload Repository
 • Defining Problems
 • Using Metrics and Alerts
 • Using Baselines
 • Using AWR Based Tools
 • Monitoring an Application
 • Identifying Problem SQL Statements
 • Influencing the Optimizer
 • Using SQL Performance Analyzer
 • SQL Performance Management
 • Using Database Replay
 • Tuning the Shared Pool
 • Tuning the Buffer Cache
 • Tuning PGA and Temporary Space
 • Tuning PGA and Temporary Space
 • Tuning Segment Space Usage
 • Tuning I/O
 • Performance Tuning Summary
 • Appendix B: Using Statspack

Bình luận