Oracle Database 11g: Implement Database Vault

  23/06/2016

Tổng quan khóa học:

Khóa học Oracle Database Vault cung cấp kiến thức và kĩ năng giúp đáp ứng các mục tiêu an ninh cơ sở dữ liệu chuyên sâu của doanh nghiệp bao gồm: phần quyền; tách nhiệm vụ và chuyên biệt hóa về bảo vệ dữ liệu nội bộ và bên ngoài. Khóa học này giới thiệu với học viên về sản phẩm cơ sở dữ liệu Vault, bao gồm cài đặt, cấu hình, và làm thế nào để sản phẩm Vault có sự ảnh hưởng tích cực đến các hoạt động trong hệ thống cơ sở dữ liệu Oracle, cập nhật các khái niệm an ninh mới, minh họa, và chứng minh bởi các ví dụ thực tế. Nội dung chính của khóa học bao gồm:

 • Sử dụng các tính năng khác nhau của Oracle Database Vault.
 • Giám sát và duy trì một môi trường cơ sở dữ liệu Oracle Vault.
 • Cài đặt và cấu hình Oracle Database Vault để đáp ứng các mục tiêu an ninh; tuân thủ các chính sách bảo mật của tổ chức.
 • Sử dụng các tính năng khác nhau của Oracle Database Vault
 • Làm thế nào để giám sát và duy trì một môi trường cơ sở dữ liệu Oracle Vault.
 • Cài đặt và cấu hình Oracle Database Vault để đáp ứng các mục tiêu an ninh, tuân thủ các chính sách bảo mật của tổ chức.

Kết quả đạt được sau khóa học:

 • Xác định các tính năng và lợi ích của Oracle Database Vault
 • Cài đặt và cấu hình cơ sở dữ liệu Oracle Database Vault; kiểm soát và ghi vết các hoạt động.
 • Cấu hình thành phần Oracle Database Vault (chẳng hạn như Giới, bản sắc, và các yếu tố) để thực hiện các giải pháp an ninh.
 • Sử dụng các thuộc tính như thời gian trong ngày và địa chỉ IP để xác định những đặc quyền của người sử dụng
 • Sử dụng giao diện trình duyệt quản lý cơ sở dữ liệu Vault.
 • Sử dụng PL/SQL API để thực hiện chức năng Vault Cơ sở dữ liệu.
 • Truy cập xem thông tin bảo mật cơ sở dữ liệu Vault.
 • Kết hợp thực hành cấu hình kho cơ sở dữ liệu.

Thời lượng: 5 ngày.

Nội dung chi tiết:

 • Overview of Database Vault
 • Configuring Database Vault
 • Configuring Realms
 • Defining Rule Sets
 • Configuring Command Rules
 • Extending Rule Sets
 • Configuring Secure Application Roles
 • Viewing Database Vault Reports
 • Implementing Best Practices

Bình luận