Oracle Database 11g: Backup and Recovery

  23/06/2016

Tổng quan khóa học:

Khóa học cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm thế nào để đánh giá các yêu cầu phục hồi của hệ cơ sở dữ liệu hiện tại, cách phát triển một chiến lược phù hợp với các thủ tục sao lưu và phục hồi. Nội dung chỉnh của khóa học bao gồm:

 • Xây dựng sao lưu thích hợp và thủ tục phục hồi để giải quyết nhu cầu hoạt động của cơ sở dữ liệu.
 • Sử dụng thủ tục phục hồi cơ sở dữ liệu Oracle để phục hồi các dữ liệu thất lạc.
 • Sử dụng công nghệ Flashback để bổ sung các thủ tục sao lưu và phục hồi.

Kết quả đạt được sau khóa học:

 • Thực hiện bảng điểm trong thời gian phục hồi.
 • Mô tả các thành phần kiến ​​trúc cơ sở dữ liệu Oracle liên quan đến hoạt động sao lưu và phục hồi.
 • Mô tả các tính năng sẵn sàng cao như Oracle Data Guard và Oracle Secure Backup
 • Thực hiện kế hoạch hiệu quả thủ tục sao lưu và phục hồi
 • Mô tả các phương pháp sao lưu cơ sở dữ liệu Oracle và các hoạt động phục hồi có thể được sử dụng để giải quyết sự cố cơ sở dữ liệu.
 • Sử dụng Cố vấn Phục hồi dữ liệu để chẩn đoán và sửa chữa sự cố.
 • Sử dụng công nghệ Flashback Oracle để phục hồi lỗi.
 • Thực hiện một sao lưu cơ sở dữ liệu được mã hóa và khôi phục lại.

Thời lượng: 3 ngày.

Nội dung chi tiết:

 • Introduction
 • Using Recovery Manager (RMAN) and Enterprise Manager
 • Configuring for Recoverability
 • Using the RMAN Recovery Catalog
 • Backup Concepts and Strategies
 • Creating Backups
 • Restore and Recovery Concepts
 • Using Data Recovery Advisor
 • Performing Recovery
 • Using Flashback Technologies
 • Flashback Database
 • RMAN Performance and Tuning
 • Backup and Recovery Workshop Scenarios

Bình luận