Nâng cao chất lượng phát triển phần mềm

  24/06/2016

Tổng quan khóa học:

Nâng cao chất lượng dịch vụ và nâng cao hiệu quả của công việc phát triển phần mềm.Trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về các kỹ năng trong việc nâng cao chất lượng phát triển ứng dụng cho các cán bộ phát triển ứng dụng của công ty.

Kết quả đạt được sau khóa học:

 • Nâng cao chất lượng của việc phát triển ứng dụng.
 • Bộ qui trình phát triển ứng dụng.
 • Bộ tài liệu nâng cấp phát triển phần mềm ứng dụng Payment Gateway đáp ứng tình hình mới, bao gồm tối thiểu các tài liệu:
  • Tài liệu yêu cầu người sử dụng
  • Tài liệu phân tích cơ bản
  • Tài liệu phân tích chi tiết
  • Tài liệu kiểm thử
  • Tài liệu quản lý chất lượng

Thời lượng: 40 giờ

Nội dung khóa học:

Phần 1: Yêu cầu người dùng

 • Kỹ nghệ trong yêu cầu phần mềm
 • Thiết lập các nền tảng
 • Gợi ý các yêu cầu
 • Phát triển các Trường hợp sử dụng (Use cases)
 • Xây dựng các mô hình yêu cầu
 • Đàm phán yêu cầu phần mềm
 • Kiếm tra tính hợp lệ của các yêu cầu
 • Tổng kết

Phần 2: Phân tích yêu cầu nghiệp vụ

1. Mô hình hóa yêu cầu: Kịch bản, Dữ liệu và Phân tích lớp

 • Phân tích yêu cầu
 • Mô hình hóa dựa kịch bản
 • Dùng các mô hình UML biểu diễn Use case
 • Mô hình hóa dữ liệu
 • Mô hình hóa dựa theo lớp (class)
 • Tổng kết

2. Mô hình hóa yêu cầu: Luồng, Hành Vi Mẫu và Ứng dụng web (webapp)

 • Các chiến lược mô hình hóa yêu cầu
 • Mô hình hóa hướng theo Luồng xử lý (Flow)
 • Tạo một mô hình Hành vi
 • Mẫu (patterns) trong Mô hình hóa yêu cầu
 • Mô hình hóa yêu cầu cho webapp
 • Tổng kết

Phần 3: Thiết kế

1. Khái niệm về thiết kế (Design)

 • Thiết kế trong ngữ cảnh Kỹ nghệ phần mềm
 • Quy trình thiết kế
 • Mô hình thiết kế
 • Tổng kết

2. Thiết kế kiến trúc

 • Kiến trúc phần mềm
 • Các thể loại (genres) kiến trúc
 • Các kiểu (style) kiến trúc
 • Thiết kế kiến trúc
 • Đánh giá các thiết kế kiến trúc thay thế
 • Sơ đồ kiến trúc sử dụng luồng dữ liệu
 • Tổng kết

3. Thiết kế mức thành phần

 • Thành phần là gì?
 • Thiết kế thành phần hướng lớp (Class based)
 • Tiến hành thiết kế mức thành phần
 • Thiết kế thành phần cho webapp
 • Thiết kế các thành phần truyền thống
 • Phát triển phần mềm dựa thành phần
 • Tổng kết

4. Thiết kế giao diện người dùng

 • Các quy tắc vàng
 • Phân tích và thiết kế giao diện người dùng
 • Phân tích giao diện
 • Các bước phân tích giao diện
 • Phân tích giao diện với ứng dụng web (webapp)
 • Đánh giá (evaluation) thiết kế
 • Tổng kết

Phần 4: Lập trình

 • Các quy định/qui ước lập trình
 • Kỹ năng lập trình

Phần 5: Đảm bảo chất lượng và Kiểm thử

1. Khái niệm về Chất lượng

 • Chất lượng là gì?
 • Chất lượng phần mềm
 • The Software Quality Dilemma
 • Phần mềm đạt chất lượng
 • Tổng kết

2. Kỹ năng review

 • Chi phí cho các lỗi phần mềm hỏng (Cost Impact of Software Defects)
 • Khuếch đại và diệt lỗi
 • Các thước đo review và cách sử dụng
 • Reviews: Các cách chính thức
 • Cách thức review không chính thức
 • Kỹ năng review chuẩn
 • Tổng kết

3. Đảm bảo chất lượng phần mềm (SQA)

 • Các vấn đề nền tảng
 • Các thành phần của Đảm bảo chất lượng phần mềm
 • SQA: Nhiệm vụ, mục tiêu và đo lường
 • Cách tiếp cận hình thức tới SQA
 • Thống kê trong SQA
 • Tính tin cậy của phần mềm
 • Tiêu chuẩn ISO 9000
 • Kế hoạch SQA
 • Tổng kết

4. Chiến lược kiểm thử phần mềm

 • Cách tiếp cận theo chiến lược với Kiểm thử phần mềm
 • Các vấn đề liên quan
 • Chiến lược kiểm thử với các phần mềm truyền thống
 • Chiến lược kiểm thử với các phần mềm hướng đối tượng
 • Chiến lược kiểm thử với các ứng dụng web.
 • Kiểm thử validate
 • Kiểm thử hệ thống
 • Nghệ thuật dò lỗi (debug)
 • Tổng kết

5. Kiểm thử ứng dụng truyền thống

 • Kiểm thử phần mềm cơ bản
 • Nhìn bên trong và bên ngoài trong kiểm thử
 • Kiểm thử Hộp trắng
 • Kiểm thử theo đường cơ sở
 • Kiểm thử cấu trúc điều khiển
 • Kiểm thử Hộp đen
 • Kiểm thử dựa theo mô hình
 • Kiểm thử theo các đặc tả môi trường, kiến trúc và ứng dụng

6. Kiểm thử ứng dụng theo phương pháp hướng đối tượng

 • Mở rộng góc nhìn trong kiểm thử
 • Kiểm thử các mô hình OOA và OOD
 • Chiến lược kiểm thử
 • Phương pháp kiểm thử
 • Kiểm thử áp dụng ở mức Class
 • Thiết kế test-case
 • Tổng kết

7. Kiểm thử webapp

 • Các khái niệm trong kiểm thử webapp
 • Quy trình kiểm thử - tổng quan
 • Kiểm thử nội dung
 • Kiểm thử giao diện người dùng
 • Kiểm thử mức Thành phần
 • Kiểm thử điều hướng
 • Kiểm thử cấu hình
 • Kiểm thử hiệu năng
 • Tổng kết

8. Mô hình chuẩn và xác minh

 • Chiến thuật phòng trống (Cleanroom)
 • Đặc tả chức năng
 • Thiết kế Phòng trống
 • Kiểm thử Phòng trống
 • Khái niệm về các phương pháp hình thức
 • Áp dụng toán học trong đặc tả hình thức
 • Ngôn ngữ đặc tả hình thức
 • Tổng kết

9. Quản lý cấu hình phần mềm (SCM)

 • Quản lý cấu hình phần mềm
 • Các kho SCM
 • Quy trình SCM
 • Quản lý cấu hình cho webapp
 • Tổng kết

10. Định lượng sản phẩm

 • Các nền tảng trong định lượng sản phẩm
 • Định lượng cho các Mô hình yêu cầu
 • Định lượng cho các Mô hình thiết kế
 • Thiết kế định lượng cho ứng dụng web
 • Định lượng trong mã nguồn
 • Định lượng trong kiểm thử
 • Định lượng trong bảo trì
 • Tổng kết

Bình luận