Lập trình Windows Phone 8

  17/06/2016

Tổng quan khoá học:

Windows Phone là một hệ điều hành di động của Microsoft, và cũng là nền tảng để phát triển các ứng dụng trên hệ điều hành này. Trong khóa học Lập trình Windows Phone này, học viên sẽ được học về các ngôn ngữ lập trình căn bản, các nền tảng của Windows Phone (Silverlight và XNA), đặc biệt là môn nâng cao: làm game 2D trên nền tảng Windows Phone.

Mục tiêu khoá học:

Sau khi học viên hoàn thành khóa học, học viên có khả năng:

- Ngôn ngữ lập trình C# và cách thức khai báo dữ liệu.
- Cấu trúc điều khiển, tạo một Project ứng dụng Windows Phone.
- Lập trình với Layout và các Control trong Windows Phone.
- Thiết kế giao diện ứng dụng với Expression Blend.
- Các qui trình triển khai ứng dụng cho người dùng trên Windows Market Store
- Lập trình lưu trữ và truy xuất dữ liệu.
- Lập trình với các thiết bị ngoại vi như thẻ nhớ, Camera, GPS,…
- Thao tác với các loại dữ liệu như XML, JSON
- Lập trình với Gestures, Sensor và giao tiếp với các dịch vụ khác qua Web Service.
- Lập trình xây dựng hiệu ứng với Page Transitions Animation.

Nội dung chi tiết:

 
1. MODULE 1: LẬP TRÌNH C#

a) Mục tiêu:

- Tìm hiểu cơ bản về C#.

- Tiếp cận với môi trường lập trình Windows Phone.

- Xây dựng giao diện ứng dụng cơ bản.

- Truy xuất tập tin text để phục vụ lưu trữ dữ liệu.

b) Nội dung:

- Bài 1: Làm quen với ngôn ngữ C# và Visual Studio 2012.

- Bài 2: Các khái niệm cơ bản trong C#.

- Bài 3: Các kiểu dữ liệu phức tạp trong C#.

- Bài 4: Làm quen với môi trường lập trình di động Windows Phone.

- Bài 5: Làm việc với các control cơ bản trong Windows Phone.

- Bài 6: Thiết kế giao diện đơn giản bằng phương pháp kéo- thả.

- Bài 7: Data binding (liên kết dữ liệu) đơn giản.

- Bài 8: Hướng đối tượng trong C#.

- Bài 9: Truy xuất file text (txt) để lưu trữ dữ liệu.

- Đồ án cuối học phần: Phần mềm Quản lý chi tiêu cá nhân.

 
2. MODULE 2: LẬP TRÌNH GIAO DIỆN TRÊN WINDOWS PHONE

a) Mục tiêu:

- Xây dựng giao diện chuyên nghiệp cho ứng dụng Windows Phone.

- Sử dụng style để đồng nhất giao diện trong ứng dụng.

- Sử dụng các control nâng cao trong Windows Phone.

- Xây dựng ứng dụng lưu trữ và truy xuất cơ sở dữ liệu với SQLlite, LinQ

b) Nội dung:

- Bài 1: Tìm hiểu ngôn ngữ XAML.

- Bài 2: Tìm hiểu các dạng layout trong thiết kế giao diện.

- Bài 3: Ứng dụng Style để đồng nhất giao diện của ứng dụng.

- Bài 4: Thiết kế ứng dụng với Expression Blend.

- Bài 5: Sử dụng các control nâng cao và custom control.

- Bài 6: Data binding nâng cao.

- Bài 7: Navigation, Application Bar.

- Bài 8: Laucher và chooser.

- Bài 9: Ứng dụng SQLite và LinQ để lưu trữ và truy xuất dữ liệu.

- Đồ án cuối học phần: Phần mềm Quản lý chi tiêu cá nhân (tiếp theo)

 
3. MODULE 3: LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ GIAO DIỆN NÂNG CAO

a) Mục tiêu:

- Tìm hiểu Live Tiles.

- Sử dụng các tính năng nâng cao như Animation.

- Sử dụng các thư viện bản đồ.

- Xử lý đa chạm, cảm biến Sensor, và định vị GPS.

- Quản lý các tiến trình chạy ngầm để nâng cao hiệu suất của ứng dụng và tiết kiệm pin cho thiết bị.

- Ứng dụng tính năng Nuget để khai thác các thư viện mã nguồn mở.

b) Nội dung:

- Bài 1: Page Transition Animation.

- Bài 2: Multimedia.

- Bài 3: Drawing (Canvas, Shape).

- Bài 4: Cảm ứng đa điểm.

- Bài 5: Tìm hiểu về bản đồ và định vị.

- Bài 6: Xử lý đồng bộ, bất đồng bộ.

- Bài 7: Quản lý các ứng dụng chạy ngầm.

- Bài 8: Sử dụng Live Tiles trong Windows Phone 8

- Bài 9: Làm việc với màn hình khóa.

- Đồ án cuối học phần: Ứng dụng Sổ tay du lịch.

 

4. MODULE 4: KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN TRÊN INTERNET

a) Mục tiêu:

 - Sử dụng các chuẩn dữ liệu JSON, XML.

- Truy xuất dữ liệu máy chủ thông qua web service và khai thác các dịch vụ Internet (Dự báo thời tiết, Facebook, Twitter,…).

- Truy xuất các tài nguyên của máy, sử dụng bộ nhớ mở rộng.

- Đưa ứng dụng lên Windows Phone Store.

b) Nội dung:

- Bài 1: Làm việc với webservice để kết nối và trao đổi dữ liệu với máy chủ - P1.

- Bài 2: Làm việc với webservice để kết nối và trao đổi dữ liệu với máy chủ - P2 (khai thác các dịch vụ Internet)

- Bài 3: Sử dụng push notifications.

- Bài 4: Truy xuất dữ liệu với MediaLibrary API và tương tác với thẻ nhớ SD (External Memory).

- Bài 5: Làm việc với cảm biến và bluetooth trên thiết bị.

- Bài 6: Làm việc với Clipboard API.

- Bài 7: Làm việc với dữ liệu trên điện toán đám mây.

- Bài 8: Sử dụng Microsoft Advertising SDK để đưa quảng cáo vào ứng dụng.

- Bài 9: Hoàn thiện đồ án cuối khóa và đưa ứng dụng lên Windows Phone Store.

Bình luận