Kỹ năng thiết kế kịch bản và kiểm thử phần mềm

  24/06/2016

Tổng quan khóa học :

Khóa học mang lại một cái nhìn tổng quát về kiểm thử phần mềm. Bên cạnh lý thuyết dựa trên các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao khóa học tập trung thực hành phát triển các kỹ năng cần thiết của một nhân viên kiểm thử phần mềm như các kỹ thuật kiểm thử, cách xây dựng môi trường kiểm thử, … cách xây dựng test case và sử dụng các công cụ trong quá trình kiểm thử phần mềm.

Thời lượng : 04 ngày

Nội dung khóa học :

 • Giới thiệu chương trình học

 • Các khái niệm và nguyên tắc kiểm thử phần mềm

 • Xây dựng môi trường kiểm thử

 • Quản lý các dự án kiểm thử

 • Xây dựng tài liệu kế hoạch kiểm thử

 • Thực hành viết tài liệu kế hoạch kiểm thử

 • Xây dựng tài liệu thiết kế kiểm thử

 • Thực hành viết tài liệu thiết kế kiểm thử

 • Xây dựng tài liệu Unit Test Case

 • Thực hành viết tài liệu Unit Test Case

 • Xây dựng tài liệu trường hợp kiểm thử

 • Thực hành viết tài liệu trường hợp kiểm thử

 • Các công cụ ghi nhận và quản lý lỗi

 • Thực hiện kiểm thử

 • Thực hành test trên dự án thật

 • Xây dựng tài liệu báo cáo kiểm thử

 • Thực hành viết tài liệu báo cáo kiểm thử

 • Kiểm thử người dùng

 • Thực hành kiểm tra trên dự án thật

 • Kiểm thử phần mềm được phát triển bởi các nhà chào giá.

 • Kiểm soát trong kiểm thử và đảm bào các yếu tố về bảo mật thông tin

 • Các công nghệ kiểm thử mới

Bình luận