Kĩ năng quản lý sự thay đổi

  23/01/2017

MỤC TIÊU KHÓA HỌC
- Nâng cao tính sẵn sàng thay đổi cùng tổ chức
- Định hướng, quản lý được sự thay đổi
- Sử dụng các lý thuyết để áp dụng cho từng sự thay đổi trong tổ chức
- Lập kế hoạch, đánh giá sự thay đổi trong thời kỳ mới

THỜI LƯỢNG ĐÀO TẠO: 03 ngày (06 buổi)

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

1. Sự cần thiết của thay đổi
- Đánh giá sự khác biệt về kinh tế xã hội VN giữa hiện tại và 10 năm trước
- Đánh giá sự thay đổi về công nghệ giữa hiện tại và 5 năm trước
- Đánh giá sự thay đổi cá nhân từ 5-7 năm trở lại đây
- Sự cần thiết của sự thay đổi
- Các ví dụ về sự thay đổi

2. Các tác động của sự thay đổi
- Hiểu tiến trình của sự thay đổi
- Các loại thay đổi
- Thay đổi bị động và các tác động tới cá nhân và tổ chức
- Thay đổi chủ động và các hiệu quả với cá nhân và tổ chức
- Các bước từ khởi xướng thay đối đến thực hiện thay đổi trong tổ chức
- Phân tích các bước: Nên và không nên trong từng bước
- Xác định, đánh giá và quản lý rủi ro trong sự thay đổi
- Đo lường và đánh giá kết quả của sự thay đổi
- Xây dựng văn hóa thay đổi chủ động

3. Xử lý các vấn đề cưỡng lại sự thay đổi
- Cưỡng lại là phản ứng tự nhiên của con người (Phản ứng vô thức)
- Cưỡng lại có chủ đích tiêu cực
- Các lý do cưỡng lại sự thay đổi
- Các nguyên tắc để xử lý các nguyên nhân không chịu thay đổi
- Để thay đổi diễn ra theo hướng tích cực
- Kỹ năng giao tiếp trong thuyết phục người khác thay đổi
- Vai trò lãnh đạo trong thúc đẩy tạo cảm hứng trong thay đổi

4. Quản lý Stress trong thay đổi
- Hiểu về stress và nguyên nhân tạo nên stress
- Các kỹ thuật tự quản lý và làm giảm stress
- Các kỹ thuật giúp người khác giảm stress
- Các chiến lược về giao tiếp tránh gây stress và tạo kết quả tích cực trong quản lý và tác động sự thay đổi

5. Kế hoạch hành động

- Những nội dung chính cần nhớ và thực hiện sự thay đổi
- Cam kết và cách thực hiện cam kết thay đổi sau đào tạo

Bình luận