Khóa học: "VMware vSphere: Troubleshooting Workshop"

  18/04/2019

Kết thúc khóa hoc, học viên có đủ kiến thức và kỹ năng:

  • Sử dụng VMware vSphere® Web Client, giao diện câu lệnh (command-line) và log files để chẩn đoán và khắc phục các sự cố của vSphere
  • Cấu hình SSL certificates
  • Chẩn đoán và Khắc phục các vấn đề về mạng
  • Chẩn đoán và Khắc phục các vấn đề về lưu trữ
  • Chẩn đoán và Khắc phục các vấn đề về vCenter Server
  • Chẩn đoán và Khắc phục các vấn đề về ESXi host
  • Chẩn đoán và Khắc phục các vấn đề về vSphere cluster
  • Chẩn đoán và Khắc phục các vấn đề về vSphere® vMotion®
  • Chẩn đoán và Khắc phục các vấn đề về  máy ảo

Bình luận

Tin tức mới