​IBM POWER SYSTEMS AIX

  25/04/2016

IBM POWER SYSTEMS AIX

AIX (Advanced Interactive eXecutive) là một loạt các hệ thống Unix độc quyền phát triển và bán ra của IBM cho một số các nền tảng máy tính.

Thời lượng khóa học: Theo bảng danh sách khoá học

Nội dung khóa học:

STT

Khoá học

Thời lượng (Ngày)

Chứng chỉ

1.

Korn and Bash Shell Programming

5

IBM

2.

POWER7 and AIX 7 - What's New

2

IBM

3.

Power Systems and AIX Differences Workshop

3

IBM

4.

AIX Basics

4

IBM

5.

Power Systems for AIX I: LPAR Configuration and Planning

3

IBM

6.

Power Systems for AIX II: AIX Implementation and Administration

5

IBM

7.

AIX Jumpstart for UNIX Professionals

5

IBM

8.

Power Systems for AIX III: Advanced Administration and Problem Determination

5

IBM

9.

AIX Workload Partitions: Configuration and Management

4

IBM

10.  

TCPIP for AIX Administrators

4

IBM

11.  

AIX Network Installation Manager (NIM) I: Concepts and Configuration

2

IBM

12.  

Power Systems for AIX - Virtualization I: Implementing Virtualization

5

IBM

13.  

Power Systems for AIX - Virtualization II: Advanced PowerVM and Performance

4,5

IBM

14.  

Power Systems for AIX III: Virtualization - Implementing Shared Storage Pools

3

IBM

15.  

Implementing PowerVM Live Partition Mobility

3

IBM

16.  

PowerHA SystemMirror 6.1 Planning, Implementation and Administration

5

IBM

17.  

PowerHA SystemMirror 6.1 Migration, Extended Configuration and PD

5

IBM

18.  

PowerHA SystemMirror for AIX III: Virtualization and Mobility

3

IBM

19.  

PowerHA/XD: Extended Distance and Disaster Recovery

3

IBM

20.  

AIX SAN Management I: Administration

2

IBM

21.  

Power Systems for AIX IV: Performance Management

5

IBM

22.  

Advanced Tools for AIX Performance Analysis

4

IBM

23.  

Implementing AIX Security Features

5

IBM

24.  

PowerHA SystemMirror 7 Planning, Implementation, Customization and Basic Admin

5

IBM

25.  

PowerHA 7 Additional Configurations

5

IBM

26.  

PowerHA SystemMirror 7 Migration

2

IBM

27.  

PowerHA SystemMirror 7 Problem Determination

3

IBM

28.  

PowerHA SystemMirror 7.1 Planning and Implementation

3

IBM

29.  

PowerHA SystemMirror 7.1: Customization and Basic Administration

2

IBM

30.  

UNIX / AIX User Essentials

2

IBM

31.  

UNIX / AIX Additional User Skills

2

IBM

32.  

IBM Workload Partitions (WPAR) Manager for AIX

2

IBM

33.  

GPFS Performance Tuning on AIX

2

IBM

34.  

PERL Programming for Open Systems

4

IBM

Bình luận

Tin tức mới