Giới thiệu mô hình CMMI - DEV V1.3

  08/07/2016

Tổng quan khoá học

Khóa học CMMI xoay quanh việc cung cấp cho học viên các kiến thức thiết yếu về áp dụng quy trình sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm phần mềm theo chuẩn CMMI (là chuẩn do Viện công nghiệp phần mềm SEI- Software Engineeirung Institue của Mỹ). Từ đó, giúp các các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT, đặc biệt là trong lĩnh vực phần mềm và nội dung số nâng cao khả năng hoạt động và năng lực canh tranh.

 

Mục tiêu khóa học

 • Hiểu khái quát về CMMI Product Suite
 • Quen thuộc với những nội dung và cấu trúc của các mức độ trưởng thành từ 1 tới 3 của CMMI cũng như mức độ năng lực từ 0 đến 5
 • Hiểu biết những thành phần, khái niệm chính, các cấu trúc mô hình trong CMMI và những mối quan hệ quan trọng giữa hai đại diện
 • Nhận thức các hành vi đặc trưng ở mỗi mức độ trưởng thành
 • Hiểu được làm thế nào có thể thực hành CMMI trong tổ chức để hỗ trợ các sáng kiến ​​cải tiến quy trình

Thời lượng: 5 ngày

Nội dung chi tiết

Ngày 1

 • Giới thiệu
 • Các khái niệm về Cải Tiến Quy Trình và CMMI
 • Khái quát các thành phần trong mô hình CMMI
 • Đại diện và thể chế mô hình
 • Phát triển sản phẩm 1

Ngày 2

 • Quản lý dự án
 • Hỗ trợ dự án và tổ chức
 • Phát triển sản phẩm 2
 • Cơ sở hạ tầng cho việc cải tiến

Ngày 3

 • Quản lý định lượng
 • Hỗ trợ các môi trường phức tạp
 • Liên kết tất cả đối tượng
 • Những bước tiếp theo
 • Tóm tắt

Ngày 4

 • Khái quát về CMMI-SVC
 • Xác định, xây dựng và cung cấp dịch vụ
 • Giám sát và kiểm soát dịch vụ và sản phẩm

Ngày 5

 • Khái quát về CMMI-ACQ
 • Các nhóm quy trình thu nhận và những thực hành cụ thể độc đáo
 • Những bước tiếp theo
 • Tóm tắt

Bình luận