Đào tạo Giảng viên nội bộ

  21/02/2018

Khóa học diễn ra trong vòng 03 ngày cung cấp cho học viên những kiến thức:

- Xác định rõ vai trò của người huấn luyện trong tiến trình đào tạo và đặc điểm của
người huấn luyện chuyên nghiệp.
- Giải thích được cách thức học tập của người trưởng thành
- Chỉ ra được nguyên tắc sử dụng phương tiện trực quan
- Phá băng lớp học, gây hứng thú trước khi vào giờ giảng chính thức
- Trình bày được cách thức sử dụng câu hỏi trong đào tạo

Các chuyên đề đi sâu vào:

  • Chuyên đề 1: Giới thiệu khóa học và tổ chức lớp học
  • Chuyên đề 2: Chu trình Đào tạo và chân dung Nhà đào tạo chuyên nghiệp
  • Chuyên đề 3: Sử dụng phương tiện trực quan
  • Chuyên đề 4: Kỹ thuật khởi động lớp học
  • Chuyên đề 5: Quá trình học tập của người trưởng thành và các phương pháp đào tạo tích cực
  • Chuyên đề 6: Nguyên tắc sử dụng câu hỏi trong đào tạo
  • Chuyên đề 7: Bài giảng Demo
  • Chuyên đề 8: Cấu trúc bài giảng phong cách Giảng dạy tích cực
  • Chuyên đề 8: Cấu trúc bài giảng phong cách Giảng dạy tích cực (tiếp)
  • Chuyên đề 9: Hướng dẫn làm bài tốt nghiệp và kiểm tra cuối khóa

Bình luận

Tin tức mới