Configuring Advanced Windows Server 2012 Services

  23/06/2016

Tổng quan khóa học:

Khóa học tìm hiểu làm thế nào để cung cấp và cấu hình dịch vụ tiên tiến bằng cách sử dụng nền tảng Microsoft Windows Server 2012. Nội dung chính của khóa học là cung cấp các kỹ năng và kiến thức cần thiết để thực hiện một “core” cơ sở hạ tầng Windows Server 2012 môi trường vận hành hiện có, bao gồm: triển khai thực hiện, quản lý, duy trì và trích lập dự phòng các dịch vụ và cơ sở hạ tầng trong một môi trường Windows Server 2012, chẳng hạn như các dịch vụ mạng tiên tiến, Active Directory Domain Services (AD DS ), quản lý danh tính, quản lý quyền, dịch vụ Federated, cân bằng tải mạng, vận hành liên tục và khắc phục thảm họa.

Thời lượng: 05 ngày

Kết quả đạt được sau khóa học:

 • Thực hiện nâng cao các dịch vụ mạng
 • Thực hiện nâng cao các dịch vụ tập tin.
 • Thực hiện kiểm soát truy cập .
 • Thực hiện phân phối Active Directory Domain Services (AD DS).
 • Thực hiện các ADDS các trang web và nhân rộng.
 • Thực hiện các Dịch vụ chứng nhận đăng nhập Directory (AD CS).
 • Thực hiện các Dịch vụ Quản lý Quyền Active Directory (AD RMS).
 • Thực hiện các Active Directory Federation Services (AD FS).
 • Thực hiện cân bằng tải mạng (NLB).
 • Thực hiện xác thực chuyển đổi dự phòng
 • Thực hiện xác thực chuyển đổi dự phòng với Hyper-V.
 • Thực hiện khôi phục thảm họa.

Nội dung chi tiết:

 • Module 1: Implementing Advanced Network
 • Module 2: Implementing Advanced File Services
 • Module 3: Implementing Dynamic Access Control
 • Module 4: Implementing Distributed Active Directory Domain Services Deployments
 • Module 5: Implementing Active Directory Domain Services Sites and Replication
 • Module 6: Implementing Active Directory Certificate Services
 • Module 7: Implementing Active Directory Rights Management Services
 • Module 8: Implementing Active Directory Federation Services
 • Module 9: Implementing Network Load Balancing
 • Module 10: Implementing Failover Clustering
 • Module 11: Implementing Failover Clustering with Hyper-V
 • Module 12: Implementing Disaster Recovery

Bình luận