Chào Xuân Đinh Dậu, Cecomtech khai giảng khóa học "Chuyên gia phân tích phần mềm độc hại"

  20/01/2017

Khóa học 5 ngày cung cấp cho học viên khía cạnh cơ bản của phân tích phần mềm độc hại. Học viên sẽ được hướng dẫn cách thức làm thế nào để thiết lập một phòng thí nghiệm linh hoạt để kiểm tra các hoạt động bên trong của phần mềm độc hại, và làm thế nào để sử dụng các công cụ để phát hiện ra đặc điểm của mẫu phần mềm độc hại thực tế.

Khóa học sẽ được hướng dẫn tiếp theo về ngôn ngữ x86, qua đó học viên sẽ nắm được các đoạn mã độc hại và thành phần chính cũng như cách thức hoạt động của nó. Ngoài ra, học viên sẽ tìm hiểu để xác định đặc điểm phần mềm độc hại phổ biến bằng cách tìm hiểu Windows API, rootkit, keylogger, phần mềm download, và các loại phần mềm độc hại.

Nội dung khóa học:

  • Malware Analysis Fundamentals
  • Malicious Code Analysis
  • In-Depth Malware Analysis
  • Self-Defending Malware
  • Malicious Documents and Memory Forensics
  • alware Analysis Tournament

Bình luận

Tin tức mới