Cấu hình và khắc phục các sự cố xảy ra với các dịch vụ mạng Windows server 2008

  24/06/2016

Tổng quan khoá học:

Khoá học cung cấp cho học viên kiến ​​thức và kỹ năng để cấu hình và khắc phục sự cố Windows Server 2008 và mạng cơ sở hạ tầng Windows Server 2008 R2 SP1, bao gồm các công nghệ mạng phổ biến nhất được sử dụng với Windows Server 2008 và Windows Server 2008 R2 SP1 như DNS, DHCP, địa chỉ mạng IPv4 và IPv6, máy chủ Network Policy, Network Access Protection và cấu hình truy cập mạng an toàn. Nó cũng bao gồm công nghệ lưu trữ, lưu trữ mạng và định tuyến và truy cập từ xa, theo dõi và cập nhật phù hợp cũng như công nghệ liên quan khác.

Thời lượng: 5 ngày

Kết quả đạt được sau khoá học:

 • Lập kế hoạch và cấu hình cơ sở hạ tầng mạng IPv4.
 • Thực hiện DHCP trong tổ chức.
 • Cấu hình và khắc phục sự cố DNS.
 • Cấu hình, chuyển đổi, và khắc phục sự cố IPv6.
 • Cấu hình và khắc phục sự cố truy cập định tuyến và từ xa.
 • Cài đặt, cấu hình và khắc phục sự cố các dịch vụ Server Role Network Policy.
 • Thực hiện Network Access Protection.
 • Thực hiện tính năng bảo mật trong Windows Server 2008 và Windows Server 2008 R2.
 • Thực hiện tính năng bảo mật trong Windows Server 2008 và Windows Server 2008 R2 có thể trợ giúp để bảo đảm thông tin liên lạc mạng.
 • Cấu hình và xử lý sự cố tập tin và in dịch vụ.
 • Kích hoạt và cấu hình dịch vụ để tối ưu hóa văn phòng chi nhánh truy cập dữ liệu.
 • Kiểm soát và giám sát lưu trữ mạng.
 • Khôi phục dữ liệu trên Windows Server 2008 và Windows Server 2008 R2.
 • Giám sát Windows Server 2008 và Windows Server R2 dịch vụ cơ sở hạ tầng mạng.

Nội dung chi tiết:

Module 1: Planning and Configuring IPv4

Lessons

 • Implementing an IPv4 Network Infrastructure
 • Overview of Name Resolution Services in an IPv4 Network Infrastructure
 • Configuring and Troubleshooting IPv4

Lab : Planning and Configuring IPv4

 • Selecting an IPv4 Addressing scheme for branch offices
 • Implementing and Verifying IPv4 in the branch office

Module 2: Configuring and Troubleshooting DHCP

Lessons

 • Overview of the DHCP Server Role
 • Configuring DHCP Scopes
 • Configuring DHCP Options
 • Managing a DHCP Database
 • Monitoring and Troubleshooting DHCP
 • Configuring DHCP Security

Lab : Configuring and Troubleshooting the DHCP Server Role

 • Selecting a Suitable DHCP Configuration
 • Implementing DHCP
 • Reconfiguring DHCP in the Head Office
 • Testing the Configuration
 • Troubleshooting DHCP Issues

Module 3: Configuring and Troubleshooting DNS

Lessons

 • Installing the DNS Server Role
 • Configuring the DNS Server Role
 • Configuring DNS Zones
 • Configuring DNS Zone Transfers
 • Managing and Troubleshooting DNS

Lab : Configuring and Troubleshooting DNS

 • Selecting a DNS Configuration
 • Deploying and Configuring DNS
 • Troubleshooting DNS

Module 4: Configuring and Troubleshooting IPv6 TCP/IP

Lessons

 • Overview of IPv6
 • IPv6 Addressing
 • Coexistence with IPv6
 • IPv6 Transition Technologies
 • Transitioning from IPv4 to IPv6

Lab : Configuring an ISATAP Router

 • Configuring a New IPv6 Network and Client
 • Configuring an ISATAP Router to Enable Communication Between an IPv4 Network and an IPv6 Network

Module 5: Configuring and Troubleshooting Routing and Remote Access

Lessons

 • Configuring Network Access
 • Configuring VPN Access
 • Overview of Network Policies
 • Overview of the Connection Manager Administration Kit
 • Troubleshooting Routing and Remote Access
 • Configuring DirectAccess

Lab : Configuring and Managing Network Access

 • Configuring Routing and Remote Access as a VPN Remote Access Solution
 • Configuring a Custom Network Policy
 • Create and distribute a CMAK Profile

Lab : Configuring and Managing DirectAccess

 • Configure the AD DS Domain Controller and DNS
 • Configure the PKI Environment
 • Configure the DirectAccess Clients and Test Intranet Access
 • Configure the DirectAccess Server
 • Verify DirectAccess Functionality

Module 6: Installing, Configuring, and Troubleshooting the Network Policy Server Role Service

Lessons

 • Installing and Configuring a Network Policy Server
 • Configuring RADIUS Clients and Servers
 • NPS Authentication Methods
 • Monitoring and Troubleshooting a Network Policy Server

Lab : Configuring and Managing Network Policy Server

 • Installing and Configuring the Network Policy Server Role Service
 • Configuring a RADIUS Client
 • Configuring Certificate Auto-Enrollment
 • Configuring and Testing the VPN

Module 7: Implementing Network Access Protection

Lessons

 • Overview of Network Access Protection
 • How NAP Works
 • Configuring NAP
 • Monitoring and Troubleshooting NAP

Lab : Implementing NAP into a VPN Remote Access Solution

 • Configuring NAP Components
 • Configuring Client Settings to Support NAP

Module 8: Increasing Security for Windows Servers

Lessons

 • Windows Security Overview
 • Configuring Windows Firewall with Advanced Security
 • Deploying Updates with Windows Server Update Services

Lab : Increasing Security for Windows Servers

 • Deploying a Windows Firewall Rule
 • Implementing WSUS

Module 9: Increasing Security for Network Communication

Lessons

 • Overview of IPsec
 • Configuring Connection Security Rules
 • Configuring NAP with IPsec Enforcement
 • Monitoring and Troubleshooting IPsec

Lab : Increasing Security for Network Communication

 • Selecting a Network Security Configuration
 • Configuring IPsec to Authenticate Computers
 • Testing IPsec Authentication

Module 10: Configuring and Troubleshooting Network File and Print Services

Lessons

 • Configuring and Troubleshooting File Shares
 • Encrypting Network Files with EFS
 • Encrypting Partitions with BitLocker
 • Configuring and Troubleshooting Network Printing

Lab : Configuring and Troubleshooting Network File and Print Services

 • Creating and Configuring a File Share
 • Encrypting and Recovering Files
 • Creating and Configuring a Printer Pool

Module 11: Optimizing Data Access for Branch Offices

Lessons

 • Branch Office Data Access
 • DFS Overview
 • Overview of DFS Namespaces
 • Configuring DFS Replication
 • Configuring BranchCache

Lab : Implementing DFS

 • Installing the DFS Role Service
 • Configuring the Required Namespace
 • Configuring DFS Replication

Lab : Implementing BranchCache

 • Performing Initial Configuration Tasks for BranchCache
 • Configuring BranchCache Clients
 • Configuring BranchCache on the Branch Server
 • Monitoring BranchCache

Module 12: Controlling and Monitoring Network Storage

Lessons

 • Monitoring Network Storage
 • Controlling Network Storage Utilization
 • Managing File Types on Network Storage

Lab : Controlling and Monitoring Network Storage

 • Configuring FSRM Quotas
 • Configuring File Screening
 • Configuring File Classification and File Management

Module 13: Recovering Network Data and Servers

Lessons

 • Recovering Network Data with Volume Shadow Copies
 • Recovering Network Data and Servers with Windows Server Backup

Lab : Recovering Network Data and Servers

 • Configuring Shadow Copies
 • Configuring a Scheduled Backup

Module 14: Monitoring Windows Server 2008 Network Infrastructure Servers

Lessons

 • Monitoring Tools
 • Using Performance Monitor
 • Monitoring Event Logs

Lab : Monitoring Windows Server 2008 Network Infrastructure Servers

 • Establishing a Performance Baseline
 • Identifying the Source of a Performance Problem
 • Centralizing Events Logs

Bình luận