Bảo mật điện toán đám mây

  27/06/2016

Tổng quan khoá học:

Khóa học cung cấp các kiến thức chi tiết về các mô hình phân phối khác nhau của điện toán đám mây, và phần mềm như một dịch vụ (SaaS) cho cơ sở hạ tầng. Mỗi một mô hình phân phối đại diện cho một bộ hoàn toàn riêng biệt của điều kiện an ninh để xem xét, đặc biệt là khi kết hợp với loại đám mây khác nhau. Tổng quan về các vấn đề an ninh trong mỗi mô hình này sẽ được đưa ra bằng một cuộc thảo luận chuyên sâu giữa giảng viên và học viên về các rủi ro liên quan. Khóa đào tạo an ninh đám mây này sẽ đi vào chiều sâu về kiến ​​trúc và cơ sở hạ tầng cơ bản cho đám mây riêng, công cộng và hybrid, bao gồm một loạt các chủ đề như bản vá và quản lý cấu hình, bảo mật ảo hóa, ứng dụng bảo mật và quản lý thay đổi. Chính sách, đánh giá rủi ro và quản trị trong các môi trường điện toán đám mây cũng sẽ được bảo hiểm, với các khuyến nghị cho cả hai chính sách nội bộ và các quy định hợp đồng.

Mục tiêu khóa học

 • Có kiến thức về bảo vệ dữ liệu quan trọng trong các đám mây.
 • Có kiến thức về các phương pháp tiếp cận mới cho việc mã hóa dữ liệu, mã hóa mạng, quản lý chủ chốt và mối quan tâm của vòng đời dữ liệu sẽ được trình bày chi tiế.
 • Đánh giá chuyên sâu vào đánh giá rủi ro và quản lý rủi ro.
 • Có thể  phát hiện xâm nhập và ứng phó sự cố trong các môi trường điện toán đám mây cũng sẽ được đảm bảo.

Thời lượng: 03 ngày

Nội dung khóa học:

 • Introduction to Cloud Computing
 • Security Challenges in the Cloud
 • Infrastructure Security in the Cloud
 • Policy and Governance for Cloud Computing
 • Compliance and Legal Considerations
 • Disaster Recovery and Business Continuity Planning in the Cloud
 • Risk, Audit, and Assessment for the Cloud
 • Data Security in the Cloud
 • Identity and Access Management (IAM)
 • Intrusion Detection and Incident Response
 • Conclusion

Bình luận